Catalog: Sets: Technic: Model: Race: 42041-1: Inv: Change Log

[ Hide Dates ]

 Change Description By Replies 
 Apr 12, 2019
 In Set 42041-1 Race Truck (Inv): A.Lukinov (54) 
 In Set 42041-1 Race Truck (Inv): A.Lukinov (54) 
 Sep 10, 2015
 In Set 42041-1 Race Truck (Inv): viejos (649) 
 Sep 7, 2015
 In Set 42041-1 Race Truck (Inv): viejos (649) 
 Jan 15, 2015
 In Set 42041-1 Race Truck (Inv): Hygrotus (822)